Propozície

Súťaž Barman

KATEGÓRIE NÁPOJOV

Každý súťažiaci si zostaví vlastné originálne receptúry pre obidve kategórie nápojov podľa podmienok uvedených ďalej a tieto v termíne do 10. októbra 2023 prihlási do súťaže.

1. kategória – Bartender´s choice drink 4 porcie
2. kategória – Fancy soft drink 4 porcie


| Bartender´s choice drink |


Receptúra

Musí obsahovať ako bázu Warner´s London Dry Gin 40%,, podľa vlastného výberu, v objeme min. 3 cl. Ostatné suroviny smú byť modifikátormi (napr. bitters, sirupy, likéry, apod.). V prípade použitia ďalšieho spiritu musí byť jeho objem menší ako objem povinnej suroviny.


Obsah nápoja

Bez obmedzenia


Vystúpenie

7 minút - miešanie súťažného nápoja Bartender´s choice drink

viac informácií| Fancy soft drink |


Receptúra

Musí obsahovať sirup MONIN z portfólia spoločnosti RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s. r. o. v množstve min. 1 cl a ľubovoľný nealkoholický výrobok. Použitie zmrzliny je dovolené v množstve max. 6 cl.


Obsah nápoja

10 cl – 30 cl


Vystúpenie

7 minút - miešanie súťažného nápoja Fancy soft drink

viac informácií

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


| Ingrediencie |

Ľubovoľné, zodpovedajúce prihlásenej receptúre s ohľadom na povinné suroviny, udané v centilitroch (cl), dashes (strekoch) a drops (kvapkách). Suroviny musia byť odmeriavané. Maximálny počet ingrediencií je obmedzený na šesť (6), vrátane strekov, kvapiek a vložiek.


| Pracovné pomôcky |

Každý súťažiaci si zabezpečí sám (vlastné) a prinesie ich na pracovisko vrátane slamiek a miešadiel. Povolené sú len potrebné pomôcky.


| Dekorácie |

Dekorácie súťažných nápojov si musí pripraviť súťažiaci samostatne vo vyhradenom priestore za pódiom pod dohľadom technického komisára v časovom limite 15 minút, pred príchodom na pódium. Dekorácie pripravené vopred alebo mimo vyhradeného priestoru nie sú povolené.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE